User Tools

Site Tools


polawis

Table of Contents

POLAWIS

The Algorithm

  • Author(s): Arkadiusz Wysokinski, Ireneusz Sikora
  • CAESAR submission: POLAWIS

Cryptanalysis

polawis.txt · Last modified: 29/04/2014 12:22:37 by stek