User Tools

Site Tools


minalpher

This is an old revision of the document!


Minalpher

The Algorithm

  • Author(s): Yu Sasaki, Yosuke Todo, Kazumaro Aoki, Yusuke Naito, Takeshi Sugawara, Yumiko Murakami, Mitsuru Matsui, Shoichi Hirose
  • CAESAR submission: Minalpher

Cryptanalysis

minalpher.1395059914.txt.gz · Last modified: 17/03/2014 12:38:34 by mmeh